Privacystatement

Contactgegevens

https://www.edithwerkt.nl

Arnoud Voetlaan 18, 1244 PJ Ankeveen

06- 53979284

Edith Blok is de Functionaris Gegevensbescherming van EDITHWERKT. Zij is te bereiken via info@edithwerkt.nl

 

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

EDITHWERKT verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

-Voor- en achternaam

-Telefoonnummer

-E-mailadres
-Geboortedatum

-Adresgegevens

-Curriculum vitae (cv), informatie over opleiding, stages en werkervaring

-Gegevens over trainingen en opleidingen en/of testen die je zelf of via ons hebt gevolgd of gedaan

-Motivatiebrief

-Correspondentie

-Gespreksnotities

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@edithwerkt.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

EDITHWERKT verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

-Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder

-Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

-Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

 

Geautomatiseerde besluitvorming

EDITHWERKT neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

EDITHWERKT bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor bovenstaande persoonsgegevens:

Bewaartermijn 2 jaar, tenzij eerder afgemeld. Reden is het versturen van email nieuwsbrief en het beantwoorden van via www.edithwerkt.nl ingevulde contactverzoeken. Maximaal 7 jaar na afloop van een samenwerking indien er ook een rekeningnummer bekend is.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

EDITHWERKT verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Het bezoek van www.edithwerkt.nl wordt bijgehouden via GoogleAnalytics. Zo kunnen we zien hoe de website bekeken wordt en kunnen we verbeteringen aanbrengen. Bezoekgegevens, waaronder jouw IP-adres, worden in Google Analytics geregistreerd.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door EDITHWERKT en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@edithwerkt.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. EDITHWERKT wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

EDITHWERKT neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@edithwerkt.nl